دانلود اولین مینی آلبوم شیومین Brand New

دانلود اولین مینی آلبوم سولوی شیومین به نام Brand New
تاریخ انتشار: 2022.09.26
به همراه موزیک ویدیوبا زیرنویس فارسی و ترجمه فارسی آهنگ ها
و تمامی فوتو تیزرها

🕊 ترجمه فارسی توسط تیم اوه سهون فنز
🕊 استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

دانلود مینی آلبوم WEST لی

دانلود مینی آلبوم ییشینگ به نام WEST
تاریخ انتشار: 2022.09.24

همراه با ام‌وی و دنس پرکتیس در دو ورژن چینی و انگلیسی + ترجمه آهنگ‌ها

🕊 ترجمه فارسی توسط تیم اوه سهون فنز
🕊 استفاده از ترجمه فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

دانلود دومین مینی آلبوم سوهو Grey Suit

دانلود دومین مینی آلبوم سولوی سوهوبه نام Grey Suit
تاریخ انتشار: 2022.04.04
به همراه موزیک ویدیو Grey Suit و Hurdle با زیرنویس فارسی و ترجمه فارسی آهنگ ها
و تمامی فوتو تیزرها و ویدیو تیزرها

🕊 ترجمه فارسی توسط تیم اوه سهون فنز
🕊 استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

دانلود آلبوم PRODUCER لی

دانلود آلبوم ییشینگ به نام PRODUCER به همراه ترجمه آهنگ‌ها
تاریخ انتشار: 2021.02.05

🕊 ترجمه فارسی توسط تیم اوه سهون فنز
🕊 استفاده از ترجمه فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading